Haber Kategorileri
RSS Feed
Haberler
Jun
19
LTD den A.Ş. ye Geçiş Mevzuat Değişikliği
Gönderildi Murat ÜNAL on 19 June 2018 02:59 PM

Maliye Bakanlığı Görüş Değiştirdi! Cezaya Maruz Kalmayın!

Değerli okurlar, limited şirketlerin anonim şirkete dönüşmesi halinde anonim şirket hisse senetlerinin iktisap tarihinin ne olacağı konusunda vergi dairelerinin vermiş olduğu özelgelerde, limited şirket ortağı olan ortaklara verilecek anonim şirkete ait hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak söz konusu ortakların limited şirketin sermayesine iştirak ettikleri tarihi vermekteydiler. Böylece, limited şirketten anonim şirkete dönüşen bir şirket nevi değişikliği yapar yapmaz hisse senetlerini basıp 2 yıl beklemeksizin satabilmekte ve vergileme söz konusu olmamaktaydı.

Bir başka deyişle, nevi değişikliği yaparak anonim şirkete dönüşecek şirkete ait hisse senetlerinin sahiplerince iki yıldan fazla süre ile elde tutulmuş olması nedeniyle, söz konusu hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğacak kazançlar değer artışı kazancı kapsamında olmadığından limited şirket olarak kurulmak sanki daha avantajlıydı.

Ancak kısa bir süre önce MALİYE BAKANLIĞI tarafından verilen bir özelge ile görüş değişikliğine gidilmiştir. 14.02.2018 tarih ve 62030549-120[Mük.80-2017/386]-154561 sayılı özelgeye göre, genel olarak hisse senedi üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan tarihin iktisap tarihi olarak dikkate alınmasıgerekmektedir. Bununla birlikte gerçek kişi ortaklarışirketin sermaye artırımına gitmesi dolayısıyla sahip oldukları hisse senetlerinin ve aynı hisse senedinden değişik tarihlerde alım yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde elden çıkarılan hisse senetlerinin iktisap tarihinin belirlenmesi farklılık göstermektedir.

açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu özelgenin sonuç bölümünde ise, ortağı olunan limited şirkete ait ortaklık hakkının, anonim şirkete dönüşmesinden sonraki bir tarihte hisse senedi çıkarılmak suretiyle hisse senedine bağlanmış olduğundan, sahip olunan hisse senetlerinin satışının değer artış kazancı kapsamı dışında değerlendirilmesinin tespitinde, iktisap tarihi olarak şirket hisse senetleri üzerinde tasarruf hakkına sahip olunan yani HİSSE SENETLERİNİN BASTIRILDIĞI tarihinin esas alınması gerekmektedir.

Böylece bu özelgeyle birlikte limitten şirket iken anonim şirkete dönüşmek suretiyle nevi değiştiren şirketler için hisse senedi basılsa dahi değer artış kazancı olmayacak şekilde hisse senedi devri için hisse senetlerinin bastırıldığı tarihten itibaren 2 yıl beklemek gerekecektir .

19.06.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


Devamını oku »May
24

Merhaba bu bir bilgilendirme ve uyarıdır. Daha sonrasında sıkıntı yaşamamak için önlemlerimizi almak adına..

Daha önce tebliğ ile Aralık 2017 ve Ocak 2018 defterlerinin verilme süresi 4 Haziran 2018 e uzatıldı. Ama 31 Mayıs 2018 de ayrıca Şubat ayının da defteri verilmesi gerekiyor. Ayrı bir bilgilendirme çıkmadığı taktide sorun yaşamamak için bütün defterlerinizi (Aralık / Ocak / Şubat) 31 Mayıs 2018 akşamına kadar GİB e göndermenizi tavsiye ederiz.   

Aralık/2017, Ocak 2018 Ve Şubat/2018 E-Defterlerinizi En Geç 31.05.2018 Tarihine Kadar Sisteme Yükleyiniz!

Bilindiği üzere 20.04.2018 tarih ve 103 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nin 3 üncü bölümü ile; 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuş olup, kamuoyunda hangi aylara ait elektronik defter ve berat dosyaları için süre uzatımının olduğu hususunda yaşanan belirsizliğin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Malumları olduğu üzere; elektronik defter uygulamasına ilişkin 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin (2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile değişen hali) 3.3. bölümünün (a) ve (b) bentlerinde; elektronik defterlerin, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (tüzel kişilere ait hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin ise kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) elektronik imza veya mali mühür ile imzalanarak oluşturulması ve aynı süreler içinde elektronik defterlere ait imzalı/mühürlü Berat Dosyalarının da Elektronik Defter Uygulaması aracılığıyla Başkanlığın onayına sunulmak üzere GİB sistemlerine yüklenmesi gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

Mezkûr Tebliğ ve 103 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin ilgili açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde; 30.04.2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gerekip 04.06.2018 günü sonuna kadar süresi uzatılan elektronik defter ve berat dosyalarının ait olduğu aylar; 

a) Gerçek kişiler için; Ocak/2018

b) Hesap döneminin son ayı Aralık/2017 olan normal hesap dönemine tabi tüzel kişiler için; Aralık/2017 ve Ocak/2018,

c) Özel hesap dönemine tabi tüzel kişiler için; Ocak 2018, ayları olup, elektronik defter uygulamasına dahil olan söz konusu mükelleflerimizin belirtilen aylarına ait elektronik defter dosyalarının imzalanması / onaylanması ile imzalı/onaylı berat dosyalarının GİB Bilgi Sistemlerine yüklenme süresi 04.06.2018 günü sonuna kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Yukarıda GİB tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde, 31.05.2018 tarihinde verilmesi gereken Şubat/2018 dönemine ait defterlere herhangi bir atıfta bulunulmamıştır. Eğer Ocak/2018 e-defterleriniz için 04.06.2018 tarihini beklerseniz, Şubat/2018 e-defter verme süresini kaçırmış olursunuz. Çünkü sisteme Ocak/2018 e-defterini yüklemeden, Şubat-2018 e-defterini yükleyemezsiniz.  

Sonuç olarak Aralık/2017, Ocak/2018 ve Şubat/2018 dönemlerine ait e-defterlerinizi en geç 31.05.2018 tarihi gece 23.59 a kadar sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Haziran ayına ait dört günlük sürenin dikkate alınmaması gerekir. Sirküde belirtilen tarihi dikkate alırsanız çeşitli sorunlar ile karşılaşabilirsiniz.

24.05.2018

http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/mustafakalafat/006/


Devamını oku »May
11
E-Arşiv Faturalarında GİB in istediği değişiklikler
Gönderildi Murat ÜNAL on 11 May 2018 05:22 PM

 

Yayınlanmış olan GIB duyurusunda, e-Arşiv Teknik Kılavuzuna “Faturanın alıcıya kağıt ortamda iletilmesi durumunda, müşteriye verilen kağıt çıktı üzerinde okunacak format ve standartta, söz konusu faturanın elektronik ortamda da hangi platformdan indirilebileceği ve e-Arşiv faturanın hangi tarihten itibaren GİB başkanlık sistemleri üzerinden sorgulanıp doğrulanabileceği hakkında bilgiye yer verilmelidir.” ifadesi eklenmiştir.

Duyuruya istinaden sistemlerimizde geliştirmelerimiz tamamlanmıştır.

Geliştirmenin fatura tasarımlarına aktarılabilmesi için , eLogo özel entegratörlük tasarım aracında kayıtlı olan tasarımlar üzerinde “Güncelle”, “Kaydet” işlemi yapılması gerekmektedir.

Bu işlem sonrası e-Arşiv fatura tasarımlarının alt kısmında “e-Arşiv faturalarınızı elektronik ortamda görüntülemek ve indirilebilmek için https://faturasorgulama.elogo.com.tr" platformunu kullanabilirsiniz.“ ibaresi yer alacaktır.

eLogo özel entegratörlük tasarım aracına ait kullanma kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html adresinden ulaşabilirsiniz.


Devamını oku »Apr
26
30 Nisana kadar verilmesi gereken E-defter ler 4 Haziran a ertelenmiştir.
Gönderildi Murat ÜNAL on 26 April 2018 02:49 PM

30 Nisana kadar verilmesi gereken E-defter ler 4 Haziran a ertelenmiştir. 

 

http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/VERGI_USUL_KANUNU_SIRKULERI_103.pdf

 

http://www.gib.gov.tr/node/129533


Devamını oku »Apr
26
e-arşiv ve e-irsaliye zorunluluğu geliyor !
Gönderildi Murat ÜNAL on 26 April 2018 02:48 PM

http://www.gib.gov.tr/taslaklar

Önemli noktalar :

 Elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde güncellemeler yapılmak suretiyle;

  • Hali hazırda 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere, 1.1.2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş,
  • 2017 ve müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş,
  • E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet Ortamında İlan Yayınlayan mükelleflere 1.1.2019 tarihine kadar eArşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiş,
  • e-Fatura ve e-Arşiv uygulamalarına kayıtlı olmayan mükelleflerce aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturaların 1.1.2019 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmiş,
  • Başkanlık, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere yazılı bildirim suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmış,
  • Tebliğde belirtilen mükellef gruplarına e-Arşiv Faturalarının düzenlenmesi ve müşterilerine kağıt ortamda iletilmesinde el terminallerinin kullanılması imkanı getirilmiştir
  • E-Arşiv Uygulamasından yararlanma yöntemlerine eArşiv Portali yöntemi eklenmiştir,

 

GİB, e-faturaya kayıtlı şirketleri ilgilendiren taslak tebliğ yayımladı. e-faturaya kayıtlı olan mükellefler, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-arşiv fatura ve e-irsaliye'ye geçmek zorunda olacak. Taslak tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak adına büyük bir adım attı.

433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ni güncelleştireceği birer taslak tebliğ yayımladı. Her iki taslak tebliğ de e-faturaya kayıtlı şirketleri yakından ilgilendiriyor.

Kâğıt fatura ve kâğıt irsaliye devri bitiyor

Resmi Gazete'de yayımlanmasına kesin gözüyle bakılan taslak tebliğde, e-faturaya kayıtlı olan mükelleflerin, 01 Ocak 2019 tarihine kadar e-arşiv fatura ve e-İrsaliye'ye geçme zorunluluğuna vurgu yapıldı. Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan tüm şirketlerin e-fatura ve e-arşiv faturaya geçmeleri zorunlu hâle gelecek. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen, toplam tutarı 50 bin TL ve üzerinde olan faturalar da e-arşiv fatura olarak düzenlenecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayımlayan mükelleflere de e-arşiv fatura zorunluluğu gelecek. Bunun yanında, Gelir İdaresi Başkanlığı, riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere yazılı bildirim suretiyle e-fatura ve e-arşiv fatura zorunluluğu getirecek.

 


Devamını oku »Mar
28
Geçici Vergi Hakkında En Sık Sorulan Sorular
Gönderildi Murat ÜNAL on 28 March 2018 03:50 PM

Vergi mükelleflerinin mutlaka detayları hakkında bilgi sahibi olması gereken “Geçici Vergi” hakkında en sık sorulan sorular ve cevapları, Maliye Bakanlığı’nın resmi açıklamaları ışığında bu dosyamızda paylaşıyoruz.

GEÇİCİ VERGİ NEDİR?

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

HANGİ KAZANÇLAR GEÇİCİ VERGİNİN KAPSAMINA GİRER?

Gerçek usulde vergilendirilen  ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri  cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere  geçici vergi ödemek zorundadırlar. Adi ortaklıklar, kollektif şirketler ve adi  komandit şirketler, ortaklık olarak gelir veya kurumlar vergisi mükellefi  olmadıklarından geçici vergi mükellefi değillerdir. Ancak adi ortaklıklar ile  kollektif şirketlerde ortakların, komandit şirketlerde komandite ortakların  elde ettikleri kazançlar geçici verginin konusuna girmektedir.

KİMLER GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEZ?

Tasfiye halindeki kurumlar  vergisi mükellefleri tasfiye dönemlerinde, basit usulde vergilendirilen gelir  vergisi mükellefleri, yıllara sâri inşaat ve onarma işi yapanlar, ücret geliri  elde edenler, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, zirai kazanç  sahipleri, diğer kazanç ve irat elde edenler, kazançları vergiden istisna edilen serbest meslek erbabı ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar geçici  vergi ödemezler. Ancak, geçici vergi ödemeyeceği belirtilen kişiler bu  işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki  kazançları nedeniyle geçici vergi ödemek zorundadırlar.

GEÇİCİ VERGİYE ESAS KAZANÇ NASIL TESPİT EDİLİR?

Mükellefler, öncelikle ilgili hesap döneminin 3, 6, 9 ve 12 aylık mali tablolarını esas alarak geçici vergi dönem kazancını, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmüne göre belirleyeceklerdir. Geçici vergiye ilişkin kazançların tespitinde dönemsellik esasına uyulması ve Vergi Usul Kanununun değerlemeye ilişkin hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İLE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GEÇİCİ VERGİ ORANI KAÇTIR?

Geçici vergi oranı, Gelir Vergisi mükellefleri için, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oran (%15) , Kurumlar Vergisi mükellefleri için %20 olarak uygulanır.

GEÇİCİ VERGİ NASIL HESAPLANACAKTIR?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın (%15) uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı safi kurum kazancı üzerinden %20 olarak uygulanır. Hesaplanan geçici vergiden varsa aynı hesap dönemi ile ilgili olarak daha önce ödenmiş geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkifat yoluyla ödenmiş vergiler mahsup edilecek, mahsuptan sonra kalan tutar ödenmesi gereken geçici vergi olarak beyan edilecektir.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLENİRKEN HANGİ İSTİSNA VE İNDİRİMLER DİKKATE ALINIR?

Mükellefler, geçici vergiye tabi kazançlarının tespiti sırasında gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde dikkate alabilecekleri tüm indirim ve istisnalardan yararlanabilirler.

GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYAN EDİLMESİ HALİNDE NE YAPILIR?

Geçmiş dönemlere ilişkin geçici  verginin %10’u aşan tutarda eksik beyan edilmesi durumunda eksik beyan edilen  kısım için yapılacak re’sen veya ikmalen tarhiyata vergi ziyaı cezası ile  gecikme faizi uygulanır. %10’luk yanılma payının beyan edilmesi gereken (beyan  edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

GEÇİCİ VERGİNİN ÖDENMEMESİ DURUMUNDA GECİKME ZAMMI HESAPLANIR MI?

Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkânı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.

ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİ YILLIK BEYANNAME ÜZERİNDEN HESAPLANAN GELİR VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLİR Mİ?

Tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması şarttır.

BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE ÖDENMEMİŞ OLAN GEÇİCİ VERGİ SONRAKİ DÖNEM BEYANNAMESİNDEN MAHSUP EDİLEBİLİR Mİ?

Yıl içinde bir önceki dönemde ödenmemiş olan geçici verginin ödenme şartına bağlı olmaksızın bir sonraki dönem beyannamesinden mahsubu mümkündür. Ödenmiş olma şartı yıllık gelir vergisi beyannamesinden mahsup yaparken aranmaktadır. Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.

TAHAKKUK EDEN ANCAK ÖDENMEYEN GEÇİCİ VERGİ İÇİN NE YAPILIR?

Üçer aylık kazançlar üzerinden  tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemesi nedeniyle yıllık beyanname üzerinden  hesaplanan vergiden mahsup imkânı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin  edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarına, vade tarihinden terkin edilmesi  gereken tarihe (gelir vergisi mükellefleri için 1 Mart, kurumlar vergisi  mükellefleri için 1 Nisan) kadar gecikme zammı uygulanır.

BAĞ-KUR PRİMLERİNİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE İNDİRME İMKANI VAR MIDIR? VARSA HANGİ SÜTUNDA GÖSTERİLİR?

Gelirin elde edildiği yılda  ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, bağ-kur primleri, kazançla sınırlı  olarak indirilebilecektir. Dönem sonunda yıllık beyannamede beyan edilen kazanç  olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen  ödenmiş bağ-kur giriş keseneği ve primleri tutarının, yıllık beyannameye göre  yararlanılması mümkün olan kısmı; gelir vergisi mükelleflerince beyan edilen  gelirden indirilebilecek, kalan kısmı indirim konusu yapılamayacaktır. Bağ-Kur  primleri beyanname üzerinde “Diğer İndirimler” sütununda gösterilir.

GEÇİCİ VERGİNİN DÖNEMLERİ, BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI NEDİR?

DÖNEM

BEYAN

ÖDEME

1.Dönem (Ocak, Şubat, Mart)

14 Mayıs akşamına kadar

17 Mayıs akşamına kadar

2.Dönem (Nisan, Mayıs, Haziran)

14 Ağustos akşamına kadar

17 Ağustos akşamına kadar

3.Dönem (Temmuz, Ağustos, Eylül)

14 Kasım akşamına kadar

17 Kasım akşamına kadar

4.Dönem (Ekim, Kasım, Aralık)

14 Şubat akşamına kadar

17 Şubat akşamına kadar

YENİ İŞE BAŞLAYAN, İŞİ BIRAKAN VE TASFİYEYE GİREN MÜKELLEFLERDE GEÇİCİ VERGİ NASIL UYGULANACAKTIR?

Yeni işe başlayan mükellefler,  faaliyete başladıkları tarihin içinde bulunduğu geçici vergi döneminden  itibaren geçici vergi ödemeye başlayacaklardır. İşin bırakılması halinde ise  işin bırakıldığı tarihi içeren dönemden sonraki dönemler için geçici vergi  beyannamesi verilmeyecektir. Ticaret siciline tescil edilerek tasfiyeye giren  kurumlar tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları  üzerinden geçici vergi ödeyecekler, bu dönemden sonraki tasfiye dönemlerinde  geçici vergi beyannamesi vermeyeceklerdir.

ÖZEL İNŞAAT YAPAN FİRMALAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ VERİR Mİ?

Yıllara sâri inşaat ve onarma işi yapan firmalar hariç, tüm inşaat firmaları geçici vergi beyannamesi verirler.

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ GEÇMİŞ YIL ZARARLARINI GEÇİCİ VERGİDEN MAHSUP EDEBİLİRLER Mİ?

Geçici vergi matrahının hesaplanmasında, gelir vergisi matrahlarının tespitinde indirimi mümkün olan geçmiş yıl zararları dikkate alınacaktır.


Devamını oku »
Destek Masası Yazılımı